PRIVACY POLICY – SELMA YAYLAGUL/ESSENSY

ESSENSY, hoofdzetel in de Acacialaan 66, 3990 Peer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verderstrekkende verplichtingen voor de verwerker/verantwoordelijke/beheerder van persoonsgegevens. In dit document vind je de verklaring ter zake van de verwerking en beveiliging van de (persoons)gegevens. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

Selma Yaylagul heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de diensten dewelke door haar worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ESSENSY en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden, als eender welke andere vorm, wordt door ESSENSY enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch ESSENSY behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert, verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van ESSENSY en dat door de loutere mededeling van informatie aan ESSENSY, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van ESSENSY.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van ESSENSY middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door ESSENSY worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van ESSENSY onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door ESSENSY ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege ESSENSY inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

ESSENSY treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Getuigenissen

De op deze website aanwezige getuigenissen van klanten, worden slechts gepubliceerd na uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf. Te allen tijde behoud de persoon zelf het recht om terug te komen op deze publicatie, waarna ESSENSY dit op expliciete vraag van de persoon zal verwijderen binnen de 30 kalanderdagen.

Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van ESSENSY voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van ESSENSY, nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan te allen tijde melding maken aan ESSENSY.

ESSENSY behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de naam van ESSENSY behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van ESSENSY.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van ESSENSY, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

ESSENSY draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van ESSENSY, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ESSENSY in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Privacy Policy

Bij het invullen van het contactformulier op deze website, worden jouw voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer en de inhoud die geplaatst werd in het bericht, niet bewaard op deze website. Deze worden automatisch verzonden naar mijn e-mailadres via de beveiligde weg. Deze gegevens worden enkel gebuikt om met jou te communiceren.

ESSENSY heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen via de nieuwsbrief.

ESSENSY eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u via ons contactformulier verkrijgen.

Privacyverklaring